OBCHODNÉ PODMIENKY

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej aj OP) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu www.bikedu.sk (ďalej len webová stránka) medzi jej prevádzkovateľom : Dušan Jandúch - Cykloservis Bikedu, Jasenica 4, 018 17 Považská Bystrica, IČO 46481869, DIČ 1078968528, IČ DPH SK1078968528, zapísaný na Okresnom úrade Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330 - 19585 (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej len kupujúci) .

1.2 Fakturačné údaje predávajúceho : 

Dušan Jandúch - Cykloservis Bikedu, Jasenica 4, 018 17 Považská Bystrica

Bankové spojenie IBAN: SK76 0900 0000 0050 2209 5744

Kontaktné údaje predávajúceho :

Kontaktná osoba : Dušan Jandúch - Cykloservis Bikedu

Adresa: Jasenica 33, 018 17 Považská Bystrica 

Tel. kontakt: +421 907 090 700

E-mail: info@bikedu.sk

1. 3 Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


1.4 Predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na webovej stránke. Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú týmto obchodným podmienkam. Za kupujúceho je považovaná každá fyzická a právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-schopu zaslala elektronickú objednávku. Kupujúci realizáciou objednávky resp. odberom tovaru alebo služieb akceptuje a potvrdzuje svoj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho ako aj s potrebou odbornej montáže niektorých výrobkov , ktoré majú vplyv na bezpečnosť jazdy u školeného mechanika.

1.5 Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.6 Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1. 7  Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku


2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.Všetky objednávky kupujúceho, ktorý v deň vykonania objednávky dovŕšil min.18- rok života podávaná prostredníctvom web stránky www.bikedu.sk sú považované za záväzné. Jednotlivé kroky z hľadiska technického, ktoré vedú k uzatvoreniu kúpnej zmluvy o tovare sú zrejmé z procesu objednávania na tejto webovej stránke a kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky ju skontrolovať alebo opraviť. Kupujúci zodpovedá za správnosť a náležitosť vyplnených údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri objednaní tovaru zadal. Predávajúci nie je schopný ani oprávnený zisťovať a kontrolovať správnosť údajov pri objednávke.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

2.2.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka na web stránke obchodu),

2.2.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

2.2.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka")

             2.2.4 kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, adresa ak by bolo doručenie prostredníctvom kuriéra) Ak nakupujete pre podnikateľskú činnosť sú potrebné údaje  ako (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a sídlo podnikania) poprípade iné potrebné údaje.        

2.3 Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte,či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy a od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.4 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s : obchodnými podmienkami predávajúceho, reklamačnými podmienkami a dopravnými podmienkami, nákupnou cenou za tovar v čase jej odoslania, expedičnými nákladmi a tým aj celkovou cenou objednávky, termínom odoslania tovaru, podmienkami zmeny adresy doručenia a fakturačnej adresy, použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, úhradou nákladou pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

2.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.6 Ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

3 Cena tovaru a platobné podmienky 

3.1 Všetky ceny za tovar a služby na tejto webovej stránke i v našej kamennej predajni sú uvádzané vrátane DPH a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.  Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na web stránke obchodu. Predávajúci môže na objednávky poskytnúť rôzne výhody ( darčeky, zľavy, doprava zadarmo...). Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na web stránke predávajúceho v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru).

3.3 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • pri osobnom odbere v hotovosti  alebo platobnou kartou v prevádzke predávajúceho na adrese: Cykloservis Bikedu, Jasenica 33, 018 17 Považská Bystrica;
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; pri prevzatí zásielky kuriérom, pričom faktúra je doručená spolu s tovarom,
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK 760900 0000 0050 2209 5744, (ďalej len "účet predávajúceho"). Po zaplatení a pripísaní sumy s potrebnými údajmi na náš účet Vám bude tovar zaslaný alebo odovzdaný spolu s faktúrou či iným dokladom,
  •  bezhotovostne platobnou kartou
  • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

3.4  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.5  V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri preberaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2-5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.6  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

3.7 Všeobecne záväznými právnymi predpismi je stanovené, že predávajúci vystaví na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru, či iný doklad o vzťahujúci sa k cene a jej plateniu, ktorý vystaví po uhradení ceny tovaru.

3.8 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu ním zvoleným spôsobom, a to vrátane ceny za ním zvolený spôsob doručenia tovaru. 


4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

4.1.  Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretú na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené iba písomnou formou a musí obsahovať údaje o tovare, o kupujúcom a predávajúcom ako je napr. daňový doklad alebo faktúra. Ak je dôvodom vrátenie tovaru vada, je povinný kupujúci túto skutočnosť uviesť.

4.2.  Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode.

4.3  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej čl. 5.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@bikedu.sk

4.4  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

4.5  Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi a to rovnakým spôsobom akým ich predávajúci od kupujúceho prijal ak sa strany nedohodnú inak.

4.6  Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.  

4.7  Predávajúci má nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare na zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zlého zaobchádzania, s ohľadom na jeho funkčnosť, vlastnosť.

4.8  Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od potvrdenej kúpnej zmluvy z dôvodu vzniku neočakávaných technických, logistických a dodavateľských problémov. Tým je predávajúci oslobodený od dohodnutých záväzkov v uzatvorenej v kúpnej zmluve. Kupujúcemu však môže navrhnúť náhradu za chýbajúci tovar rovnakej kvality, odoslanie zásielky bez chýbajúceho tovaru, v inom termíne alebo zrušenie celej objednávky.

4.9  Kupujúci môže zrušiť kúpnu zmluvu len na základe dohody s predávajúcim. Súčasťou dohody môže byť aj úhrada nákladov, vzniknutých predávajúcemu už pri plnení uzatvorenej kúpnej zmluvy, v zmysle platnej legislatívy SR. Predávajúci môže zrušiť kúpnu zmluvu s kupujúcim a ďalšiu kúpnu zmluvu už neuzatvárať, ak kupujúci nerešpektoval uvedené obchodné podmienky či už mailom alebo telefonicky.


5 Preprava a dodanie tovaru

5.1  V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2 Predávajúci podľa kúpnej zmluvy je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný prebrať tovar pri dodaní.

5.3  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4  Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať, a mal by túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste,kde bude záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar alebo je zamenený, poškodený, mal by informovať predávajúceho do 2 pracovných dní od prevzatia dodávky.

5.5 Dodacia lehota tovaru môže byť :

  • do 3 pracovných dní, ak je tovar na sklade, podľa prevádzkových možností predávajúceho
  • do 2-7 pracovných dní je odosielaný ak tovar nie je na sklade, podľa dostupnosti tovaru. V prípade dlhšej dodacej lehoty predávajúci informuje neodkladne kupujúceho o tejto skutočnosť.

5.6  Tovar je možné si vyzdvihnúť na predajni a to na adrese: Cykloservis Bikedu Jasenica 33, 018 17 Jasenica počas pracovnej doby. V prípade, že kupujúci využije túto možnosť je povinný si tovar prevziať tovar v dohodnutom termíne s predávajúcim. Kupujúci pri tomto spôsobe prebratia tovaru riadne skontroluje množstvo, stav kompletnosť, neporušenosť a funkčnosť preberaného tovaru. Neskoršie zistenie skutočnosti, ktoré boli predmetom tejto kontroly pri osobnom odbere, nemôže byť predmetom prípadnej reklamácie.

5.7  Tovar môže byť doručený kuriérskou spoločnosťou na Vami uvedenú adresu. Zásielka s tovarom vždy bude obsahovať daňový doklad, prípadne záručný list, ak bol na tovar vystavený. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté pri preprave tovaru, ani za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

6 Záruka a  reklamácia 

6.1  V prípade ak bola na tovar poskytnutá záruka, vadu na tovare je potrebné oznámiť a nároky zo záručných podmienok môžu byť uplatnené do konca záručnej doby. Dátum spotreby záručnej doby je uvedený v záručnom liste. Záručná doba platí od prevzatia tovaru kupujúceho nie dátumom odoslania.

6.2  Počas záruky predávajúci odstráni poruchy výrobku. Má právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným alebo rovnakým, ktorý by spĺňal správne parametre na jeho opravu. Taktiež má právo vymeniť tovar za nový alebo mu prípadne bude vrátená kúpna cena . Ak nastane výmena začne plynúť záručná doba nová v deň, keď si kupujúci prevezme nový tovar.

6.3  Za kupujúceho, ktorému je poskytovaná záruka 24 mesiacov je považovaná osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

6.4  Reklamovaný tovar musí byť doručený kompletný a čistý (zbavený všetkých nečistôt a mastnoty) na adresu prevádzky predávajúceho. Ak tovar nemôžete doručiť osobne, môže byť doručený aj prepravcom. V tomto prípade potom bude dátum reklamácie plynúť odo dňa doručenia predávajúcemu nie dňom odoslania. Tovar nezasielať ako dobierku, nebude prevzatý a kupujúcemu bude vrátený naspäť.

6.5  K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť:

  • doklad o zakúpení (faktúra, pokladničný blok),
  • záručný list alebo návod so záručnými podmienkami,
  • reklamačný list, ktorý musí obsahovať uvedené údaje( adresu kupujúceho, e-mail a telef. kontakt, názov reklamovaného výrobku, dôvod reklamácie - popis vady, poruchy, poškodenia tovaru, ako a z a akých podmienok k poškodeniu došlo). V prípade, že nebude v tomto stave a s potrebnými dokladmi reklamovaný tovar nemôže byť reklamácia začatá.

6.6  Prípade, že reklamácia nebola uznaná a poškodenie bolo spôsobené kupujúcim napr. nedodržaním pokynov návodu, kupujúci bude informovaný v predstihu o spôsobe vykonania mimo záručnej oprave a jej ceny.

7  Ochrana osobných údajov 

7.1 Ak je kupujúci fyzickou osobu, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu vrátane PSČ, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, ak bude potrebné aj rodné číslo, či číslo účtu aj výšku príjmu ak pôjde o splátkový predaj. ´ V prípade ich zmeny je kupujúci povinný tieto zmeny oznámiť predávajúcemu.

7.2 Tieto osobné údaje o kupujúcom predávajúci spracúva len v rozsahu v akom je potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

7.3 Poskytnuté osobné údaje kupujúceho predávajúcemu je dobrovoľné a zároveň je to povinnosťou kupujúceho , ktorá vyplýva z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Predávajúci bez poskytnutia týchto údajov nemôže plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Spracovanie týchto osobných údajov sa používa na vystavenie daňového dokladu, pred zmluvného vzťahu, identifikáciu kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, uzavretie zmluvy o splátkovom predaji.

7.4 Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bikedu.sk alebo iným vhodným spôsobom. Ak je kupujúcim (dotknutou osobou) osoba mladšia ako 16 rokov, súhlas so spracúvaním jej osobných údajov poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

7.5 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa predávajúci zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov bude používať v zmysle vyššie uvedených predpisov a nariadení.

7.6 Predávajúci sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje kupujúceho žiadnej tretej osobe. Iba v prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

7.7 Kupujúci si je vedomí, že jeho osobné údaje musia byť sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napr.. dopravcovi za účelom doručenia zásielky, či splátkovej spoločnosti ).

7.8 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.10 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8 Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies 

8.1  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

8.2  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

9 Záverečné ustanovenia 

9.1  Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky si prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a zároveň s nimi súhlasí.

9.2  Predávajúci má právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. Platná je vždy aktuálna verzia umiestnená na www. bikedu.sk v čase odoslania elektronickej objednávky.

9.3  Komunikácia medzi zmluvnými stranami, bude uskutočňovaná vo forme e -mailových správ, telefonicky v niektorých prípadoch listovou zásielkou.

9.4  Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonov a predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších.

9.5  Všetky ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach webovej stránky www.bikedu.sk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.6  Práva predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu vyplývajúce zo zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky pre internetový obchod www.bikedu.sk nedotknuté.

9.7  Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

9.8  Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

9.9  Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. V prípade ich zmeny OP sú platné OP, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.