OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Ak je kupujúci fyzickou osobu, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu vrátane PSČ, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, ak bude potrebné aj rodné číslo, či číslo účtu aj výšku príjmu ak pôjde o splátkový predaj. V prípade ich zmeny je kupujúci povinný tieto zmeny oznámiť predávajúcemu.
 2. Tieto osobné údaje o kupujúcom predávajúci spracováva len v rozsahu v akom je potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 3. Poskytnuté osobné údaje kupujúceho predávajúcemu je dobrovoľné a zároveň je to povinnosťou kupujúceho , ktorá vyplýva z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Predávajúci bez poskytnutia týchto údajov nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Spracovanie týchto osobných údajov sa používa na vystavenie daňového dokladu, predzmluvného vzťahu, identifikáciu kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, uzavretie zmluvy o splátkovom predaji.
 4. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bikedu.sk alebo iným vhodným spôsobom. Ak je kupujúcim (dotknutou osobou) osoba mladšia ako 16 rokov, súhlas so spracúvaním jej osobných údajov poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.
 5. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa predávajúci zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov bude používať v zmysle vyššie uvedených predpisov a nariadení.
 6. Predávajúci sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje kupujúceho žiadnej tretej osobe. Iba v prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci si je vedomí, že jeho osobné údaje musia byť sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napr.. dopravcovi za účelom doručenia zásielky, či splátkovej spoločnosti ).
 8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 9. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 10. Kupujúci dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mail predávajúceho, pričom tieto blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať.